ขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท

คุณภาพสินค้า

1. ทางบริษัทเป็นเพียงผู้รับนําเข้าสินค้าให้กับท่านไม่สามารถการันตีหรือรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าไม่เหมือนแบบ สีเพี้ยน คุณภาพไม่ดีได้เนื่องจากทางบริษัททําการสั่งสินค้าตามไฟล์สั่งซื้อของท่าน ร้านค้าทุกร้านท่านเลือกมาเอง

2. ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่ร้านค้าส่งสินค้าให้ท่าน ผิดแบบ ผิดสี ผิดไซส์ได้เมื่อตรวจสอบแล้วว่าทางบริษัททําการสั่งตามใบสั่งซื้อที่ท่านสั่งมาตามจริง แต่สินค้าที่ท่านได้รับ สี/ไซส์/แบบไม่ตรงกัน ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อสอบถามทางร้านค้าให้ท่านได้ แต่ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้

3. กรณีที่สินค้าสูญหายหรือโดนด่านยึดไปจากการขนส่งทางบริษัทรับผิดชอบได้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งเท่านั้น

*** กรณีสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ท่านควรแจ้งทางบริษัทให้ตีลังสินค้า ***

4. ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับเคลมสินค้าในกรณีสินค้าแตกหักง่ายแต่คุณลูกค้าไม่ได้ตีลังไม้จากร้านค้าหรือไม่ได้ให้ทางบริษัทตีลังไม้ให้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่สินค้าเสียหายจากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าจากทางร้านค้า

5. ทางบริษัทเป็นเพียงผู้นําเข้าสินค้าให้ท่านเท่านั้น ในเรื่องของร้านค้าไม่ส่งของร้านค้าไม่คืนเงิน ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางในการติดตามผล ทวงถามกับทางร้านค้าให้ท่านได้ การคืนเงินในกรณีที่สินค้าหมดหรือไม่ครบ ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางในการทวงถาม แต่ไม่สามารถรับประกันกับลูกค้าได้ว่าร้านค้านั้นๆสามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้ครบตามจํานวน ทางบริษัทจะคืนเงินให้ลูกค้าได้หลังจากที่ร้านค้าคืนเงินมาให้แล้วเท่านั้นและทางบริษัทไม่สามารถสํารองเงินจ่ายคืนให้ลูกค้าก่อนได้

*** โปรดเลือกร้านที่น่าเชื่อถือ และติดต่อง่ายๆ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ***

6. ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างท่าน และร้านค้าเนื่องจากท่านเป็นผู้เลือกร้านค้าเหล่านั้นมาเอง ทางบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและนําเข้าสินค้าให้ท่านเท่านั้น

7. หากลูกค้ามีการยัดส่งสินค้าที่ทางเรางดหรือไม่รับนำเข้าให้ แล้วด่านตรวจเจอแล้วยึดไปทาง CNS-Cargo จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8. ในกรณีที่ได้ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว สินค้ามีรอยมีดกรีดเกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการตรวจสินค้าที่ด่านไทย ทาง CNS-Cargo ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการตรวจเช็คสินค้าของที่ด่านไทยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีสินค้าถึงไทย

1. หากในระบบแจ้งว่าสินค้าถึงไทยแล้ว ลูกค้ายังไม่แจ้งชำระค่าขนส่งและแจ้งจัดส่งสินค้า ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ในระบบแจ้งว่าสินค้าถึงไทย) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเช่าโกดังฝากเก็บสินค้า คิดเป็น 5% ของค่าขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย

การจัดส่งสินค้า

1. ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังได้รับการชําระเงินค่าขนส่งเท่านั้นลูกค้ากรุณาชําระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางบริษัทบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับชําระค่าบริการขนส่ง

2. หลังจากรับสินค้า หากลูกค้าตรวจพบว่าสินค้ามีปัญหา ให้แจ้งบริษัททันทีหรือภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กําหนดบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

3. กรณีที่สินค้าสูญหายจากการขนส่งทางบริษัทรับผิดชอบได้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งเท่านั้น

4. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้าสินค้าในกรณีจําเป็นเพื่อระบุและบันทึกรายละเอียดสินค้า

5. ระยะเวลาที่จัดส่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ยอาจช้าหรือเร็วกว่าที่เวลาที่แจ้งขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าหากคุณลูกค้าไม่มารับสินค้าภายใน 1 เดือนนับจากว่าที่สินค้าเข้าถึงโกดังไทยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาดเพื่อนําค่าใช้จ่ายมาชดเชยค่าขนส่งที่ทางบริษัทได้ชําระไป

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่ากิโลหรือคิวโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

7. ในกรณีที่สินค้าส่งถึงโกดังที่ไทย ลูกค้าได้รับแจ้งค่าขนส่งของสินค้าแต่ล็อตและรับทราบตามที่ทางบริษัทแจ้งว่ามีสินค้าจำนวนกี่แทรค และลูกค้าได้โอนเงินมาให้ทางบริษัทตามจำนวนเงิน และตามจำนวนสินค้าของแต่ละแทรคที่ทางบริษัทได้แจ้งไปแล้วนั้น แสดงว่าทางบริษัทได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าครบตามจำนวนที่แจ้งไป หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่าได้ไม่ครบจำนวน ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้หมด ตามจำนวนราคาสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง เพราะเนื่องจากสินค้าอาจจะสูญหายในระหว่างการขนส่งสินค้าในไทย ทางบริษัทสามารถรับผิดชอบคืนเงินได้มากสุด 500 บาทเท่านั้น